Coordinadors tècnics de manteniment de les línies 9 i 10 / M.A. Cuartero
Coordinadors tècnics de manteniment de les línies 9 i 10 / M.A. Cuartero

Garanteixen la seguretat en la circulació dels trens i la continuïtat i qualitat del servei a la L9 i la L10

Els coordinadors tècnics de manteniment de línies automàtiques formen un equip amb un alt grau d'iniciativa per tal d'anticipar-se a possibles esdeveniments.

Redacció / 15.06.16 - 08:20h

El col·lectiu de coordinadors tècnics de manteniment de les línies 9 i 10 està format format per tres persones, Albert Enériz, Jordi Hernández i Manel Pérez, una per cada torn del dia, i tenen el seu centre d'operacions als tallers de Can Zam. Juntament amb l’Oficina Tècnica, Òscar Porta, depenen de Miquel Tejero, responsable de la Unitat de Manteniment STCXA (Senyalització, Telecontrol i Comunicacions de la Xarxa Automàtica), i estan ubicats dins del servei de Manteniment, Superestructura de l'Àrea de Manteniment i Projectes. 

La seva missió principal és supervisar i fer el seguiment de les incidències i el manteniment preventiu dels sistemes de senyalització, telecomandaments i telecomunicacions de la L9 i la L10. Entre molts d'aquests sistemes hi ha la conducció automàtica del tren, enclavaments de senyalització, portes d'andana i de sectorització de túnel, telecomandaments de trànsit i energia i sistemes de telecomunicacions com ràdio TETRA, telefonia, videovigilància, interfonia, informació al client, etc. A més, donen suport a tècnics de senyals i comunicacions i proveïdors externs per al compliment de totes les normatives, les de seguretat i les de prevenció de riscos. 

És un equip amb un alt grau d'iniciativa, necessari perquè puguin anticipar-se a possibles esdeveniments que puguin ocórrer al llarg de la jornada i per a la realització de les tasques pròpies i les que programen als tècnics i coordinen amb els externs. L'equip de professionals coordinadors tècnics de manteniment ha de seguir un important nombre de normatives i de procediments molt exigents i punters per tal de garantir nivells alts de seguretat i disponibilitat de les instal·lacions; al marge del deure de conèixer i fer aplicar la diversitat de normatives de treball en el túnel, talls de tensió, etc. 

Tasques

Entre les seves tasques diàries cal destacar: 

  • La planificació, seguiment i suport, tant a l'equip de professionals tècnics interns com de tècnics d'empreses externes que treballen per a la unitat, així com el control tècnic de les incidències i treballs i la introducció a SAP de les dades corresponents. 
  • Fer el seguiment avançat i la resolució de problemes en la gestió d'incidències, control i supervisió de treballs d'empreses externes i realitzar la coordinació, peticions de vies, seguiment i control i supervisió d'aquestes empreses en les activitats del manteniment preventiu subcontractat. També la verificació i auditoria de l'estat de les instal·lacions i equipaments i del manteniment preventiu portat a terme per les empreses externes contractades. 
  • Realitzar les comprovacions de mesures, ajustos de configuracions, captura d'informes d'alarma dels sistemes, execució de proves de funcionament, simulacions, etc., i la realització d'auditories i verificacions d'estats de conservació de les instal·lacions.
  • Realització i coordinació de tasques de suport al manteniment: gestió d'equips, materials, eines, instrumentació, vehicles, instal·lacions, reports tècnics, elaboració de documentació, introducció de dades a SAP. 

Ocasionalment col·laboren i donen suport a les diverses tasques que realitzen persones d'altres departaments o empreses externes sobre instal·lacions que interrelacionen amb les instal·lacions dependents del departament. També vetllen pel compliment del sistema de gestió de la qualitat pròpia i la d'aquells amb qui es relaciona i que disposen de certificacions ISO, etc. 

Col·laboren en la formació tècnica i pràctica del personal de nou ingrés i d'altres possibles col·lectius.  

Esporàdicament poden participar, personalment i directament, en l'anàlisi de les incidències, juntament amb representants d'altres departaments i serveis implicats. 

Els professionals de l'equip de coordinadors tècnics de manteniment tenen una bona formació tècnica adequada al nivell de complexitat de les tasques que duen a terme. És necessari tenir els estudis d'electrònica, així com coneixements generals d'altres especialitats tècniques, preferentment vinculades a la informàtica i les telecomunicacions. Tanmateix és necessari tenir coneixements amplis dels sistemes de senyalització, telecontrol i comunicacions de la xarxa de metro a la L9 amb la realització de cursos específics i coneixement de les instal·lacions fixes de la  L9 de Metro i de les diverses normatives aplicables. A més, el coneixement sobre l’ús d’instrumentació i eines generals i específiques és bàsic.

 

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB