Part de l'equip de profesionals / Pep Herrero
Part de l'equip de profesionals / Pep Herrero

Conèixer la demanda en detall per adaptar l'oferta

L'Àrea de Planificació de la Xarxa de TMB, emmarcada dins de la direcció executiva de Presidència, és una àrea que ha apostat, ja des de fa anys, per disposar d'un capital humà reduït però altament qualificat.

Redacció - Àrea de Planificació de la Xarxa de TMB / 15.05.14 - 15:28h

El principal objectiu de l'àrea és adaptar les xarxes de TMB a les necessitats dels nostres clients, assegurant la integració i complementarietat d'aquestes entre si i amb la resta de les xarxes de transport, treballant sempre en coordinació amb la resta d'àrees de TMB i molt especialment amb les direccions generals de Metro i Bus ─en llenguatge col·loquial això es “adaptar l'oferta a la demanda”.

Per poder portar a terme aquesta missió és essencial el correcte coneixement de l'oferta ─tant de TMB com dels altres operadors─ i, el que és més difícil, un coneixement tan complet i exhaustiu com sigui possible de les necessitats de mobilitat dels nostres clients actuals i potencials, cosa que ha de permetre, gràcies a la utilització d'eines informàtiques especifiques ─models de simulació, sistemes d'informació geogràfica, etc.─, poder adaptar-se a aquestes necessitats.

Activitat

És en aquesta línia de treball que l'àrea orienta la seva activitat i recursos.

  • Especialistes de l'àrea realitzen l'anàlisi exhaustiva i en detall del comportament de les validacions a les nostres xarxes i elaboren mensualment el seguiment de la demanda, que es difon al conjunt de TMB per poder-lo incorporar al coneixement dels nostres clients i a les tasques de la gestió del servei.
  • Obtenció sistemàtica d'informació de la demanda, a banda de les validacions, amb la determinació dels orígens i destins dels viatges com a nucli principal. Per elaborar-ho, a més de l'equip humà que organitza, supervisa, processa i explota el treball de camp, es compta amb tecnologia pròpia desenvolupada per l’àrea, que permet realitzar aquesta tasca de manera més eficaç i eficient.
  • El coneixement, doncs, de la demanda, junt amb el coneixement dels principals paràmetres de l'oferta, tant de TMB com d'altres operadors, permet als especialistes de l’àrea utilitzar els diversos models de simulació de què disposen, tant en el seu vessant “micro” ─vianants, vehicle privat─ com en el “macro” ─models de transport─, per poder  analitzar els diversos escenaris possibles davant de diferents alternatives de xarxa i servei, i realitzar les oportunes previsions de demanda i afectacions en l'oferta de les xarxes de TMB.
  • És també tasca de l'àrea la planificació i contractació corresponent de serveis especials per atendre esdeveniments importants de la ciutat ─activitats a Montjuïc, Fira, etc.─ així com els serveis derivats d'afectacions importants a la mobilitat, com és el cas de talls ferroviaris per actuacions a la infraestructura.

En la nostra societat cada cop més complexa,  les tasques de planificació també ho són i impliquen cada cop més diversos agents, que moltes vegades tenen interessos divergents (Administracions, associacions, empreses, agents socials...), de manera que un altre objectiu primordial de l'àrea és representar i defensar els interessos de TMB en aquestes tasques.

Destaquen, dins d'aquesta activitat:

  • La participació activa en el si de l'ATM i l'AMB pel que fa a política tarifària i com a membres de la cambra de compensació dels títols integrats i socials. Especialistes de l’àrea realitzen un seguiment i control exhaustiu de les validacions i ús dels títols de transport, i permeten assegurar els ingressos tarifaris de TMB.
  • Participació activa en la definició del nou sistema tarifari basat en el projecte de la T-Mobilitat que lidera l'ATM.
  • Participació en l'elaboració del Pla Director d'Infraestructures, del Pla Director de Mobilitat, així com dels diversos plans de mobilitat urbana quan TMB sigui requerida.
  • Representació de TMB en les diferents meses de mobilitat creades a conseqüència de la llei de mobilitat (delta del Llobregat, aeroport...), a les comissions de mobilitat del pacte industrial i de Barcelona Centre Logistic, als Consells de Mobilitat de la Generalitat i l'AMB, així com al Pacte per la Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB