Equip de la Unitat de Seguretat Ferroviària / M. A. Cuartero
Equip de la Unitat de Seguretat Ferroviària / M. A. Cuartero

La Unitat de Seguretat Ferroviària

En un entorn social, tecnològic i organitzatiu en evolució constant la Unitat de Seguretat Ferroviària vetlla, dia rere dia, per mantenir els nivells de seguretat actuals.

Redacció / 18.02.14 - 10:26h

El dia a dia de la Unitat de Seguretat gira al voltant d'un objectiu prioritari: mantenir els nivells de seguretat actuals en un entorn tecnològic i organitzatiu en evolució constant. Hi ha, però, tot un seguit de tasques que acompanyen la principal. Val la pena destacar-ne les més rellevants: crear una estructura de negoci que faci que la seguretat ferroviària sigui percebuda per la societat i les institucions com un element essencial de l'oferta que TMB presta als clients, homogeneïtzar la metodologia de treball, integrar i desenvolupar eines de programari de gestió innovadores i competitives, desenvolupar un pla estratègic de seguretat, garantir la formació continuada dels treballadors, implementar un pla de contingències.

Actualment el nou sistema de gestió de seguretat ferroviària és una realitat tangible com a valor de la nostra companyia, una realitat que ha estat reconeguda pels organismes oficials i per la resta d'operadors ferroviaris nacionals i internacionals. L'any 2013, l'esforç del departament de seguretat es va traduir, sense tenir en compte la tasca diària que ja hem destacat abans, en 4 grans projectes: la creació del Consorci de Seguretat Ferroviària de FMB; l'obtenció de la llicència d'avaluador independent de seguretat, que faculta Ferrocarril Metropolità de Barcelona per realitzar avaluacions i auditories de seguretat, la renovació del manual de comunicacions i la creació d'un grup de treball entre la direcció general de Transports i Mobilitat i els principals operadors de Catalunya (ATM, Ifercat, ADIF, Rodalies de Catalunya, FGC, TRAM i TMB) per posar en comú els diferents punts de vista i les diferents preocupacions a nivell tècnic dels operadors i gestors d'infraestructures ferroviàries.

Però l’any 2013 no només destaca per aquests 4 grans projectes. Ha estat també important en un altre vessant: el vessant internacional. La Unitat de Seguretat Ferroviària ha col·laborat en la gestió del projecte i l'assistència tècnica a l'explotació de la primera línia de metro de la ciutat de Panamà i ha iniciat contactes per desenvolupar projectes amb el metro de Santiago de Xile, de Nova Delhi, d'Ekaterinburg, de Lima i del Caire.

Novembre de l'any 2008, un punt d'inflexió

La Unitat de Seguretat Ferroviària es va crear a finals de l'any 2008 amb una triple finalitat: garantir un nivell de seguretat òptim en un entorn tecnològic i organitzatiu en canvi constant; garantir que els  processos de l'organització relacionats amb la seguretat ferroviària siguin adequats, proporcionals i transparents, i harmonitzar la seguretat ferroviària de Metro a les normatives reguladores.

El novembre del 2008, FMB decideix millorar els mètodes tradicionals de seguretat, que començaven a ser insuficients, per adaptar-se als nous reptes que presentava la xarxa de metro. Les transformacions socials i les noves tecnologies havien iniciat un camí que ha arribat fins als nostres dies: els canvis a les organitzacions i a l'entorn que les envolta cada dia són més ràpids, les necessitats formatives i de capacitació són radicalment diferents i les demandes de la societat en seguretat són molt més exigents.

Per garantir les millors condicions de seguretat de totes les operacions de la xarxa es va desplegar un sistema de gestió de seguretat ferroviària, a través de la Unitat de Seguretat Ferroviària, un sistema que ha fet possible, per exemple, establir amb claredat les responsabilitats en matèria de seguretat, que ha permès disposar d’evidències del treball realitzat per resseguir-ne la traçabilitat, que ha establert millor les necessitats en terminis de gestió de riscos i que ha permès fixar criteris comuns i millorar-los durant els processos de capacitació i d'anàlisi i investigació d'incidents.

En definitiva, el repte era i és la millora de la cultura de la seguretat dins de la nostra companyia mitjançant un model de gestió basat en la participació, la convicció i la suma de tots.
  

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB