Equip de vestuari d'Autobusos / M.A. Cuartero
Equip de vestuari d'Autobusos / M.A. Cuartero

Els professionals de vestuari de Bus

El col·lectiu de vestuari té com a missió dotar els treballadors de Bus dels diversos tipus d'uniforme, roba i calçat que requereixi el seu lloc de treball. El seu centre de treball és al CON d'Horta i el formen 4 persones.

Àngels Rodríguez / 27.04.15 - 09:42h


La imatge és una de les targetes de presentació de l'empresa i la primera impressió és fonamental. L'uniforme transmet la imatge de l'empresa, facilita la identificació del treballador de cara als clients i els ajuda a tenir una fàcil interacció amb els empleats.

El departament està atès per Javier Pescador Hernández, Antonio Camacho Lázaro, Atilano Encinas Montero i Senén Sánchez Martínez, professionals  qualificats i amb un alt grau de professionalitat, amb coneixements de la normativa bàsica en matèria de prevenció de riscos ─els col·lectius de tallers i infraestructures vesteixen roba de seguretat per les funcions que desenvolupen; és un vestuari que està sotmès a normativa de prevenció de riscos laborals─, a més a més de la del mateix programa informàtic SAP, que és des d'on es controla tot el vestuari i les comandes.

Ubicats a les dependències del centre operatiu de negoci d’Horta, tenen com a funcions bàsiques entrar al vestuari tota la roba ─després de passar el control de qualitat─, ordenar-la en les diferents prestatgeries i calaixos i fer el repartiment de la roba entre els diferents col·lectius. En total, donen cobertura a més de 4.000 empleats.

Entre les tasques diàries que desenvolupen destaquen:

 • El control de les previsions, comandes i albarans de les existències del magatzem de vestuari d'Autobusos.
 • La coordinació de les entregues de vestuari: acordar amb el proveïdor els períodes d'entrega corresponents, negociar les dates d'entrega i logística a partir de les directrius marcades per l'empresa, així com realitzar les peticions de material mitjançant el sistema SAP, planificar les necessitats i comandes segons la caducitat de les diferents peces de roba o uniformes.
 • Gestionen l'infotip “Nuevo Infotipo SAP” quant a les altes, baixes i modificacions, tant dels empleats com del vestuari assignat en funció del seu lloc de treball.
 • Fan la comptabilització de tots els albarans de les diferents comandes servides pels proveïdors; la signatura, validació i tramitació a comptabilitat dels diferents albarans i factures presentats pels proveïdors, havent comprovat prèviament que sigui el material servit i si no és així gestionar la resolució de l'error, així com fer la reclamació als proveïdors quan falten comandes per entregar, i disposen de la potestat de no signar els albarans.
 • El disseny, implementació i manteniment de la codificació de la roba i complements, així com del conjunt dels uniformes per als diferents col·lectius de l’empresa, és una de les tasques diàries que desenvolupen, alhora que fan les exploracions, fusions ofimàtiques i comprovació de dades SAP per a l’expedició de documents necessària per fer diferents tràmits de vestuari.
 • L'atenció al personal de l'empresa en les diferents incidències que puguin sorgir respecte a la roba i en el seu control. L'atenció personal i telefònica a tots els empleats que sol·licitin informació i facin consultes o queixes, així com la presa de decisions en aquells casos de certa rellevància en vestuari,  com ara donar doble vestuari a personal de nou ingrés en funció del moment de l’entrega.
 • Entreguen l'uniforme als empleats de nou ingrés, o en cas de canvi de lloc de treball. També desempaqueten les comandes rebudes i organitzen les entregues que s'han de distribuir als centres de treball de TB, i ordenen en estanteries els sobrants per estoc.

Entre les tasques periòdiques, cal destacar:

 • La previsió del vestuari d’estiu i d'hivern per als diferents col·lectius d'Autobusos que duen uniforme amb una caducidat anual. Calçat d'estiu i calçat d'hivern de material mòbil i tallers, complements que tenen una caducitat trianual i complements d'explotació i altres.
 • L'actualització dels seus coneixements de la normativa de vestuari d'alta visibilitat i calçat de seguretat, motiu pel qual és necessari consultar el departament de Prevenció Laboral.
 • La realització dels controls de qualitat, acordats en la Comissió de Vestuari, al proveïdor d'un producte en concret, incloent les oportunes visites a fàbrica, així com la seva presència en l'entrega de peces per part del proveïdor als empleats per controlar la qualitat de la peça entregada; així com la revisió i adequació en el compliment de les condicions tècniques i de quantitat ofertes en les concurrències públiques d'ofertes de vestuari.
 • L'asessorament a la direcció sobre els criteris de qualitat, servei i condicions del proveïdor, segons les experiències acumulades; proposar determinar dates i realitzar els avisos interns referents a la comunicació d'entrega de roba i els seus horaris.
   

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Llocs
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB