Equip de passis de Bus / M.A. Cuartero
Equip de passis de Bus / M.A. Cuartero

Els professionals del departament de passis de Bus

El col·lectiu de passis té com a missió facilitar el passi d'empleat i el passi de transport públic a tots els empleats d'Autobusos més els seus familiars directes.

Àngels Rodríguez / 08.06.15 - 08:10h

L'equip el formen cinc persones, depenen del responsable del Servei de Desenvolupament de Persones i Contractació de Personal dins de l'Àrea de Persones de Bus, i tenen com a objectiu principal la fabricació diària dels passis per a tot el personal d'Autobusos en actiu i jubilat així com per als seus familiars directes amb dret a passi.

Hi ha set models de passis que diàriament maneguen amb les seves diferents tipologies: defectuosos, deteriorats, perduts, robats, o passis sol·licitats per primera vegada. Aquests últims serien els passis per al personal de nou ingrés a l'empresa, el cònjuge, company/a, fill/a, etc. En cada cas han d'aplicar la normativa vigent i supervisar la corresponent documentació que cal presentar quan es sol·licita, com són els comunicats per pèrdua del passi, denúncies per robatori, padrons, etc.

El departament està atès per Fernando Rodríguez López i Salvador Navarro Albuixech, a l'oficina de passis; per Francisco Godoy García i Carlos Gago Carrascal, personal itinerant que es va movent pels diferents centres operatius de negoci (CON), i per Antoni Rosanes Molinos, responsable del departament. Tots són professionals qualificats i amb un alt grau de professionalitat, amb coneixements de la normativa necessària en matèria de passis així com del programa SAP, que és el programa des d'on es controlen tots els passis i sol·licituds rebudes.

Ubicats a les dependències del centre de treball de Santa Eulàlia, aquests professionals tenen com a funcions bàsiques el control i fabricació del cent per cent dels passis d'empleats més el títol de transport públic. Donen cobertura a més de 4.200 empleats, 2.050 jubilats i 10.000 familiars, amb un volum total anual de 16.250 passis aproximadament.

Entre les tasques diàries que desenvolupen destaquen: 

 • Relació diària amb els CON, amb els agents de centre i/o els administratius en coordinació amb els empleats itinerants, per facilitar i donar comoditat a l'empleat per solucionar les incidències amb el passi sense haver de desplaçar-se al departament a Santa Eulàlia.
 • Atenció al personal de l'empresa en les diferents incidències que puguin sorgir en relació amb els passis i el seu control. L'atenció personal, telefònica i per correu electrònic a tots els empleats que sol·liciten informació i fan consultes o queixes sobre els passis.
 • Recepcionar les sol·licituds d'incidències dels passis via telefònica o correu electrònic, tant dels empleats de Sagrera com de les oficines de Zona Franca II, per a l'enviament per valisa dels passis defectuosos o els nous passis, i fer-ne el control posterior per a una millor comoditat de l'empleat.
 • Gestionar l'enregistrament de les dades de familiars de l'empleat que hi tinguin dret al mòdul informàtic del SAP per a la confecció dels passis.
 • Fer l'escanejat i enregistrament de fotos per a l'actualització i/o elaboració de passis al SAP, i en els casos dels empleats en actiu i ja enregistrats a l'aplicació cercapersones de la intranet.
 • Donar suport al departament de Personal d'Autobusos fent enregistraments tant d'altes com de baixes de familiars així com canvis de situació familiar de l'empleat, divorci, matrimoni, parella de fet, defunció, etc., supervisant la documentació i actualitzant les dades al SAP sense necessitat de sol·licitar cap passi.
 • Gestionar, analitzar, supervisar i fer el manteniment al SAP dels infotips 9002 ─dret a passi i dret a lot de Nadal─ i 9004 ─és des d'on es fa la gestió interna dels passis quant a les altes, baixes i modificacions, tant dels empleats com del personal passiu pel que fa a les dades necessàries per gestionar els passis, etc.
 • Realitzar l'enregistrament d'adreces d'empleats i/o jubilats, com són els canvis de domicili al SAP.
 • Donar suport al departament del pla de pensions pel que fa a la recepció de defuncions d'empleats i familiars, gravant les dades al SAP i enviant la documentació corresponent al departament del pla.
 • Coordinar amb els centres de treball les confeccions i lliurament dels passis de nous ingressos a cada centre.
 • Supervisar les documentacions sol·licitades pel departament i lliurades pels afectats, en els casos de passis per discapacitat i passis per a majors de 25 anys, així com les documentacions sol·licitades per al cobrament de l'ajuda per fill amb discapacitat.

Tasques periòdiques

 • Elaborar i enviar el quadre diari de passis ─en vigor, tancats, nuls, etc.─, fer el resum mensual i el quadratge d'estoc ─passis verges─, per a la seva posterior publicació al quadre de comandament.
 • Sol·licitud i manteniment del material administratiu i passis verges per al funcionament del departament de passis.
 • Elaborar i enviar el quadre setmanal de passis nous als responsables del departament de sistemes de validació i vendes.
 • Fer el manteniment setmanal de les impressores i de la validadora de passis.
 • Comunicar quinzenalment el nombre de passis més alt pel tipus de passi al departament de peatge per a la confecció de les llistes negres.
 • Elaborar el llistat mensual amb tots els passis robats i/o perduts per incloure'ls en les llistes negres si escau.
 

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB