Part de l'equip d'OLA del CCM / M.A. Cuartero
Part de l'equip d'OLA del CCM / M.A. Cuartero

Orientats a garantir l'oferta de servei

Treballen al Centre de Control de Metro (CCM) a Sagrera i són els operadors de línies automàtiques, OLA.

Redacció / 02.12.13 - 16:31h

La seva missió principal és garantir tant l'oferta programada com el restabliment òptim del servei davant de les incidències vinculades al trànsit i la circulació de trens, les estacions i injecció de trens a les línies automàtiques.

L'equip està format per 27 persones i depenen directament del cap de Línies Automàtiques al CCM, alhora que desenvolupen les tasques en coordinació amb la resta d'operadors de la sala del CCM i amb els tècnics d'operació i resta de persones similars que hi pugui haver en cada moment a la línia.

És un equip de gent jove que dóna cobertura a les línies automàtiques els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, amb una bona formació tècnica i la preparació necessària per poder dur a terme totes les tasques que el lloc requereix.

Estan habituats a la presa de decisions i tenen flexibilitat per adaptar-se a les situacions que es puguin produir, amb una alta capacitat de resposta ràpida, capacitat d'innovació, de comunicació i tracte interpersonal així com de treball en equip, de planificació i d'organització. Tots tenen coneixements en prevenció de riscos laborals, estructura organitzativa de l'empresa, en procediments i circuits organitzatius així com en política de recursos humans.

Complir amb l'oferta

Diàriament, per poder complir amb l'oferta programada a les línies automàtiques, els OLA comproven, supervisen i realitzen el seguiment del servei, així com la disponibilitat de tots els equips, serveis i elements necessaris, com són les distribuïdores, ascensors, línies de peatge, escales mecàniques, etc.

Mitjançant els telecomandaments, comproven l'estat dels trens per a la seva posada en servei, així com en les retirades i la finalització del servei. Realitzen totes les accions programades i establertes per l'intercanvi del tipus de conducció manual i automàtica, tant a la línia com a la zona de tallers i en les zones de transició.

Qualsevol incidència tècnica que es pugui produir és atesa i s'hi adapta la millor resposta per vetllar, en tot moment, per la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Els estàndards de qualitat, l'aplicació de la normativa de seguretat vigent i la disponibilitat d'equips, trens i instal·lacions, serveis i elements en general, a més dels ascensors, són supervisats pels OLA en col·laboració, si escau, amb altres departaments, a les línies automàtiques. Tanmateix modifiquen els paràmetres en les aplicacions definides en el seu lloc, per tal d’oferir la millor resolució davant dels desviaments o imprevistos que puguin sorgir durant el servei.

Tot això ho fan garantint el mínim temps de resposta, la mobilització dels trens en cas d'incidència i l'atenció a les necessitats dels tècnics d'operació a la línia, cada cop que ho requereixi la situació, mitjançant la coordinació, localització, assignació i redistribució de totes les persones i recursos disponibles a la línia.

Generar i tractar la informació corresponent a la seva activitat definida, realitzar les operacions de manteniment de primer nivell sobre els equips i aplicacions assignades al lloc de treball, així com participar en l'elaboració i/o modificació de procediments operatius i consignes de seguretat que afecten de forma directa al servei, sota la supervisió del cap de Línia Automàtica o el supervisor assignat són, entre d'altres, tasques que formen part del lloc de treball.

Part de l'equip d'OLA del CCM / M.A. Cuartero
Part de l'equip d'OLA del CCM / M.A. Cuartero

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Servei
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB