M. Cruz Mateos i Rosa M. Peña / M.A. Cuartero
M. Cruz Mateos i Rosa M. Peña / M.A. Cuartero

Eficàcia, confidencialitat i rapidesa

Depenent de l'àrea d'Administració i Finances i emmarcat dins del Servei de Bitlletatge i Serveis Generals es troba l'equip de professionals de Reprografia de TMB.

Àngels Rodríguez / 29.02.16 - 09:07h

L'equip està format per M. Cruz Mateos González i Rosa M. Peña Crisol, estan ubicades a l'edifici de Zona Franca i depenen directament del cap de la unitat, Carlos Sánchez.

La seva missió és rebre i despatxar els diferents encàrrecs que els arriben des de qualsevol departament de TMB i realitzar les reproduccions, enquadernacions, guillotinats, plastificats i qualsevol altre acabat propis del departament de reprografia; preparar els materials necessaris i ajustar les diferents màquines i equips reprogràfics segons la qualitat requerida.

També s'encarreguen de la instal•lació, control i reparació de totes les màquines fotocopiadores i faxos que hi ha en qualsevol edifici de TMB, així com de tots els aparells audiovisuals de les sales que tenen aquests aparells. Això implica que contínuament s'estiguin desplaçant a qualsevol de les dependències de l'empresa, ja sigui a una cotxera de bus, un taller, una gerència o una estació de metro. 

Funcions

Entre les seves funcions principals destaquen:

 • El fotocopiat de qualsevol tipus de document.
 • Enquadernació, guillotinat, plastificat, etc.
 • Manipular i adaptar les fotocòpies de documents a la petició requerida: díptics, tríptics, quadríptics, etc.
 • Ensobrat de les nòmines de tot el personal de TMB.
 • Ensobrat de diferents tipus de documents.
 • Parlar amb el client intern per establir calendaris d'entrega, nombre de còpies del document, etc.
 • Planificar els diferents encàrrecs d'impressió per complir terminis d'entrega i donar la qualitat requerida i acordada.
 • Programar les instruccions i paràmetres de les diferents màquines de què disposa el departament de reprografia; màquines fotocopiadores, impressores, etc.
 • Assegurar i comprovar que les màquines estiguin a punt, així com els tòners, papers, sobres, plàstics, canonets d’enquadernat, etc.
 • Fer el control de la qualitat dels documents.
 • Destrucció de documents.
 • Fer les peticions de material utilitzant el mòdul d’aprovisionaments del SAP.
 • Fer l'enregistrament de les anomalies de qualsevol de les màquines de TMB utilitzant un mòdul d'incidències del SAP.
 • Parlar amb els diferents proveïdors per sol•licitar la reparació d'una màquina.
 • Manteniment del llistat en excel de totes les màquines que hi ha a tot TMB i el lloc on es troben ubicades.
 • Manteniment de la base de dades de totes les màquines fotocopiadores amb el total de fotocòpies fetes.

Cal destacar que entre les seves feines també fan d'operadores dels aparells d'audiovisuals quan els ho requereixen.

L'equip de professionals de reprografia té una bona formació tècnica i una bona predisposició per poder dur a terme totes les tasques que el lloc requereix, ja que disposen de maquinària moderna adaptada constantment a les noves tecnologies, necessària per donar una bona resposta de qualitat i bon servei. Tenen una elevada capacitat organitzativa i capacitat per al treball en equip, així com predisposició i disponibilitat. És important ressaltar el grau de responsabilitat que tenen en la cura de la major part dels documents, ja que treballen amb un alt grau de confidencialitat.

Realitzen la seva feina aplicant en tot moment el pla de prevenció de riscos laborals, ja que manipulen màquines perilloses. També apliquen el manual de protecció ambiental, ja que utilitzen paper ecològic i materials poc contaminants.

El departament de reprografia treballa en horari d'oficina de dilluns a dijous de 8 a 17 hores i els divendres de 8 a 14 hores, però si escau alguna necessitat treballen fora del seu horari habitual i en dies festius.

 
L'equip amb el cap de la unitat, Carlos Sánchez / M.A. Cuartero
L'equip amb el cap de la unitat, Carlos Sánchez / M.A. Cuartero
Estan ubicades a l’edifici de Zona Franca / M.A. Cuartero
Estan ubicades a l’edifici de Zona Franca / M.A. Cuartero

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB