Membres de l'equip de l'Assessoria Jurídica / Pep Herrero
Membres de l'equip de l'Assessoria Jurídica / Pep Herrero

Defensen els interessos dels treballadors en processos judicials derivats de la prestació del servei

TMB disposa, des de fa anys, d’un òrgan operatiu que centralitza, coordina i tramita els expedients judicials derivats de la prestació del servei i la defensa dels interessos dels empleats que hi estan implicats, de manera que funciona com una oficina d’atenció a l’empleat en relació als procediments judicials en què intervenen.

Redacció - Emilio Sánchez, Responsable Administració Àrea Assessoria Jurídica / 17.07.13 - 11:08h

Històricament, el Departament de Control i Gestió Administrativa (DCGA) de l’Assessoria Jurídica és el que s’ha encarregat del control, l’administració, la tramitació i el seguiment dels expedients iniciats a conseqüència dels fets o les incidències derivats de l’activitat de TMB que tenen transcendència judicial en qualsevol jurisdicció, excepte la laboral. També s’encarrega de la defensa dels interessos dels treballadors que són part en processos judicials per fets derivats de la prestació del servei de Metro i TB. Igualment, du a terme les tasques d’assistència, informació i coordinació tecnicoadministrativa, d’acord amb les Àrees Operatives, que en el cas de TB es complementa amb el protocol d’actuacions acordat amb els representants sindicals per als casos d’agressió, amenaces i altres perjudicis als empleats en servei.

L’estructura organitzativa del DCGA està dissenyada expressament per donar cobertura a dues empreses, Metro i TB, amb característiques molt diferenciades quant al servei que presten i d’organització, la qual cosa fa que el seu tractament judicial i processal també sigui diferent.

Així, doncs, cada una de les empreses té dins l’estructura del DCGA un tècnic qualificat que exerceix la seva funció en virtut de les característiques esmentades. En resum, es pot dir que la gestió global del DCGA és homogènia per a les dues empreses (mateixa organització, mateix sistema, mateixos criteris), encara que cada tècnic hi treballa en un àmbit d’actuació concret i diferenciat.

El DCGA, en coordinació permanent amb els advocats de l’Assessoria Jurídica, canalitza i resol les inquietuds d’informació i satisfà la necessitat de suport juridicoadministratiu d’un gran nombre d’empleats que són part en processos judicials derivats de la prestació del servei i, amb això, contribueix significativament a la defensa dels seus interessos. En aquest sentit, l’any 2012 més de 750 empleats de Metro i TB van ser atesos i coordinats pel DGCA.

Protocol general d’actuació de l’Assessoria Jurídica

L’àmbit d’actuació d’aquest protocol es pot definir bàsicament en dos tipus d’assumptes: accidents, com danys per col·lisions i lesions derivades de l’explotació del servei, que són coberts per la companyia asseguradora (en aquest cas la defensa jurídica queda garantida per les pòlisses d’assegurança), o incidents, com danys intencionats, lesions per agressions, amenaces, insults, etc., que no queden coberts per la companyia asseguradora, i és en aquest cas que l’Assessoria Jurídica de TMB garanteix la defensa jurídica dels treballadors com a norma general.

El protocol d’actuació s’inicia un cop l’Assessoria Jurídica té coneixement dels fets ocorreguts en el curs del servei -accidents o incidents- de manera que facilita als empleats la informació i l’assessorament que calgui, demana a les àrees implicades tota la documentació i la informació que tinguin dels fets, localitza a la comissaria i als jutjats les actuacions incoades i, si són constitutives de delicte, hi designa un advocat i un procurador, bé per comparèixer en qualitat d’acusació particular, bé per articular la defensa.

Aspectes importants del protocol general

El treballador afectat per una activitat judicial té a la seva disposició els advocats de l’Assessoria Jurídica i el Departament de Control i Gestió Administrativa per consultar qualsevol aspecte de l’expedient incoat en el qual sigui part. Si es tracta d’un assumpte cobert per la companyia asseguradora, li faciliten el nom, l’adreça i el telèfon de l’advocat encarregat de gestionar-ho i coordinar les reunions que calguin. En qualsevol cas, té la possibilitat de concertar amb l’advocat de l’Assessoria Jurídica les reunions necessàries per rebre assessorament i tractar l’assumpte en què és part del procés judicial.

Finalment, cal dir que aquest protocol general d’actuació, l’última actualització del qual va ser l’any 2004,  està disponible, des de llavors, al web de l’Assessoria Jurídica, a la intranet de TMB. Aquest mateix any es va enviar al domicili de tots els empleats de les Àrees Operatives un tríptic amb aquest protocol i també es va distribuir un cartell informatiu en diverses dependències de l’empresa.

 

 

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB