Part de l'equip d'auxiliars de control i informació / M.A. Cuartero
Part de l'equip d'auxiliars de control i informació / M.A. Cuartero

Els auxiliars de control i informació

Verifiquen l'ús correcte dels títols de transport per part del client i asseguren el compliment de la llei ferroviària per part dels usuaris de la xarxa de metro.

Redacció / 27.07.16 - 08:40h

El col·lectiu d'auxiliars de control i informació, ACI, està format per una plantilla de 49 persones, 48 ACI més un tècnic d'intervenció que fa la supervisió de l'equip.  Depenen del responsable del departament, que està enquadrat en la unitat de seguretat i protecció civil, USPC, que depèn de la Direcció de Seguretat de la Xarxa de Metro. Cal destacar també que dins del departament hi ha 9 coordinadors d'intervenció.

Tenen com a missió principal verificar l'ús correcte dels títols de transport per part del client i assegurar el compliment de la llei ferroviària per part dels usuaris de la xarxa de metro, tot això ajustant-se a la normativa interna i a la legislació vigent en cada moment.

En la seva tasca diària, l'equip de professionals ACI donen informació als usuaris en cas que aquests la necessitin, de manera que contribueixen a la millora del servei que s'ofereix, dins del projecte de mobilitat ciutadana que desenvolupa Transports Metropolitans de Barcelona. 

Funcions

La seva principal funció és revisar els títols de viatge dels usuaris de la xarxa. Cada dia se'ls assignen diverses estacions en les quals fan el control dels títols de viatge i, en els casos que sigui procedent, es prenen les dades de l'usuari per interposar la corresponent demanda administrativa. 

Imposen sancions per incompliment de la llei ferroviària en el cas de situacions i fets tipificats en la normativa vigent com a prohibicions, així com les reflectides en les regles generals d'ús del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

També és competència del departament d'intervenció la comunicació al personal de Gerències de les deficiències de què informen els usuaris o detectades "in itinere" en les estacions, i avisar de qualsevol anomalia que s'hi pugui trobar. 

Pel que fa a la millora de la qualitat del servei que s'ofereix als usuaris, proporcionen la informació deguda en cas d'incidències o avaries a la xarxa, o simplement en cas que necessitin ajuda per millorar la seva mobilitat dins de l'àrea metropolitana. 

Es fan càrrec, fins a l'arribada del personal de la Gerència corresponent, de qualsevol usuari accidentat que necessiti assistència.

Comuniquen al Centre de Control de Metro (CCM) o a la USPC qualsevol incidència que afecti la zona de vies o circulació de trens o que pugui posar en perill la seguretat d'empleats i usuaris (USPC).

Amb motiu d'esdeveniments festius o un altre tipus d'acte, previst o no, que produeixi aglomeracions, el departament d'intervenció col·laborarà activament amb el personal de gerències per canalitzar l'afluència en les estacions i andanes, de manera que l'usuari estigui informat en tot moment de la situació i de les opcions alternatives que existeixen per arribar a la seva destinació al més aviat possible. 

Cal remarcar que els ACI juguen un important paper dissuasiu en la comissió de frau, ja que la seva presència en les estacions és factor suficient per reconduir la conducta de possibles infractors.

 

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB