La UPF-BSM xifra en 2.400 milions d'euros anuals l’impacte econòmic, social i ambiental de TMB

L’activitat de l’empresa dinamitza el territori metropolità i tot Catalunya amb la creació d’un valor que multiplica per 6,5 les aportacions rebudes per a la prestació del servei i triplica els llocs de treball directes

Gabinet de Premsa / 30.06.21 - 12:18h

L’activitat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el grup públic que gestiona les xarxes de metro i autobusos, genera un valor global de 2.395,6 milions d’euros anuals per al conjunt de Catalunya, 6,5 vegades més del que rep com a aportacions de les administracions, segons ha calculat un estudi pioner de la UPF Barcelona School of Management. que conclou que TMB funciona com un veritable tractor econòmic i social que empeny i dinamitza el territori on dona servei.

L’estudi s’ha presentat avui a l’auditori de la UPF-BSM en una jornada amb la participació de la presidenta de TMB, Rosa Alarcón; el rector de la UPF i coautor, Oriol Amat; el conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi; Erola Palau, investigadora de l’Observatori de Sostenibilitat i també coautora; i per via telemàtica el president de l'Associació d'Empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius (ATUC), Miguel Ruiz.

Eina per a la recuperació econòmica

En la seva intervenció, la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha destacat que “per tot el que genera el transport públic i el seu paper de tractor, cal apostar-hi, més que mai, com a eina de recuperació econòmica i de vertebració social”. En aquest sentit, ha emplaçat a caminar per dotar-lo d’un “finançament estable i al marge del debat entre partits polítics”.

Per la seva banda, Oriol Amat ha posat l’estudi realitzat amb TMB com un exemple per al conjunt d’empreses i una invitació a aprofundir-hi, pel fet d’haver abordat globalment els impactes econòmic, social i ambiental, “la triple comptabilitat”, com l’ha descrit. El rector de la UPF també l’ha emmarcat en la labor de la Universitat envers el coneixement, en els vessants de la recerca, la transferència i la docència .

L’objectiu de l’estudi, que han desgranat Erola Palau i Gerardo Lertxundi, era calcular el valor global que l’activitat de TMB va generar al territori on presta servei –Barcelona i 10 municipis del continu urbà–, a la resta de l’àrea metropolitana i al conjunt del país durant l’any 2019. Si bé hi ha exemples d’estudis semblants pel que fa a l’impacte econòmic d’una empresa en el territori, per primera vegada s’ha mesurat també la contribució d’un operador de transport públic en termes socials i mediambientals.

Model empresarial sostenible

Per conèixer aquest valor social integrat de TMB s’ha quantificat d’una banda el valor econòmic (l’impacte que té en l’economia en termes de renda i ocupació) i també el valor social i ambiental (l’estalvi generat en externalitats negatives per a la societat en conceptes com ara la congestió, la contaminació, els accidents i el fre al canvi climàtic, entre d’altres). S’ha fet així per reflectir un model empresarial sostenible, que té en compte el capital humà i l’entorn local per maximitzar aquest valor.

L’impacte econòmic total és el resultat de sumar l’impacte directe (la creació de renda i ocupació que TMB genera immediatament gràcies a la seva activitat), l’indirecte (la creació de renda i ocupació que els treballadors de l’empresa generen a través del consum propi de béns i serveis) i l’induït (la creació de renda i ocupació en tots els sectors de l’economia).

Amb la seva activitat, TMB va generar el 2019 un valor econòmic de 1.394 milions a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’1,02% del PIB de la metròpolis, i de 1.689 milions d’euros a tot Catalunya, el 0,67% del PIB català. Quant a llocs de treball, van ser 22.899 a l’àrea metropolitana i 27.887 a tot Catalunya, l’1,33% i el 0,802% respectivament. Això vol dir que l’ocupació generada multiplica per 3,3 la dimensió de la plantilla directa (8.457).

Impacte social i ambiental

Pel que fa a l’impacte social i ambiental, s’ha estudiat l’estalvi generat per TMB en externalitats, és a dir, el conjunt de costos no pagats per l’usuari final que es generen a partir de l’ús dels mitjans de transport i que tenen repercussió en tota la societat. Dins d’aquesta factura oculta s’han considerat els temps de desplaçament, l’ús de la infraestructura viària, els accidents, els efectes en la salut de les persones i l’impacte ambiental global de les emissions de CO2, el consum d’energia i el cicle de vida dels vehicles.

Així, s’ha determinat que el servei prestat per TMB representa anualment un estalvi en externalitats de 706,5 milions d’euros. Aquest és el cost addicional que suportaria la societat si TMB no existís.

Finalment, l’estudi calcula l’impacte global de TMB com el resultat de sumar l’impacte econòmic, social i mediambiental, i restar-li les aportacions econòmiques rebudes en forma d’aportacions de les administracions públiques. Així, l’any 2019 TMB va rebre en concepte de prestació de serveis 368,8 milions d’euros, i va generar una riquesa a la societat de Catalunya de 2.395,6 milions d’euros, dels quals 1.689,1 corresponen a l’impacte econòmic i 706,5 a l’impacte social i mediambiental, és a dir, a l’estalvi en externalitats. Cada euro aportat dels fons públics va generar per tant 6,5 euros com a retorn a la societat.

La conclusió principal és que, addicionalment a la prestació d’un servei de transport de qualitat als ciutadans (627,4 milions de viatgers l’any 2019), l’activitat desenvolupada per TMB retorna amb escreix les aportacions que rep, que s’han de considerar inversions d’alta rendibilitat i no un cost. Queda demostrat un rellevant efecte dinamitzador de l’economia, especialment dins l’àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

En resum, TMB aporta un gran valor social i mediambiental, amb especial incidència en aspectes principals com la qualitat de vida, la salut pública i el medi: alleuja la congestió i utilitza millor l'espai urbà, contribueix a reduir els temps de viatge, és fonamental per al medi ambient i contribueix a frenar el canvi climàtic, promou estils de vida saludables, relaciona les persones amb els seus llocs de treball, amb l'oci, la cultura, l'educació, la sanitat... i millora la seguretat viària.

 

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB