Divendres, 24 de setembre de 2021

La trigeneració al CON d’Horta, un model de futur

 

Instal·lació de cogeneració amb refredadora per cicle d’absorció al CON d’Horta / CON Horta

La trigeneració al CON d’Horta, un model de futur

Recentment s’ha estrenat la primera instal·lació de trigeneració, que permet l’obtenció d’aigua calenta sanitària i aire fred de forma respectuosa amb el medi. A més genera ingressos extres de la venda de l’energia elèctrica produïda.

Albert Piqué / 22.03.12 - 12:07h

L’eficiència energètica constitueix un imperatiu ambiental i econòmic de primer ordre. Produir béns i/o utilitzar serveis amb menys ús de l’energia és el primer objectiu a aconseguir per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i per mitigar la contaminació local a la qualitat de l’aire. L’eficiència energètica és, així mateix, un factor crític de competitivitat empresarial en un món cada cop més globalitzat i interconnectat.

Directament relacionada amb TMB i dins d’aquesta política institucional engegada, s'ha desenvolupat un Pla Director de Sostenibilitat Ambiental que implica tota la seva estructura, i particularment la Direcció General de la Xarxa d’Autobusos.

"L’eficiència energètica és, així mateix, un factor crític de competitivitat empresarial en un món cada cop més globalitzat i interconnectat"

Amb aquest objectiu i en relació amb el Pla Director, el Servei d’Infraestructures de Bus va iniciar un procés de cerca de solucions per a la producció de calor a l’hivern sense necessitat de posar en funcionament les calderes de calefacció, i de fred a l’estiu, i es va plantejar la possibilitat de fer una cogeneració elèctrica amb gas natural.

Durant l’any 2009 es va encarregar a l’empresa Endesa Energia, SA un estudi de viabilitat econòmica d’una planta de cogeneració a la cotxera d’Horta. Atès que el resultat va ser positiu, s'hi va afegir un nou estudi per valorar la viabilitat econòmica d’arribar a la trigeneració, amb l’addició d’una planta d’absorció per a la producció de fred a partir de la calor de la mateixa cogeneració, per maximitzar l’eficiència de totes dues instal·lacions, i principalment a l’època estival. Atès que el resultat també va ser positiu, es va iniciar la instal·lació que recentment s’ha estrenat.

La cogeneració reaprofita la calor residual del procés de generació d'electricitat per produir energia tèrmica útil en forma d'aigua calenta, vapor saturat, aire calent, oli tèrmic, aigua freda per a refrigeració, etc... Al CON d’Horta l’energia tèrmica produïda és aigua calenta a 90ºC que es destina per cobrir les demandes d'aigua calenta sanitària i per a la calefacció. A l’estiu, quan la demanda d’aigua calenta baixa considerablement, la calor produïda pels equips de cogeneració s’aprofita per generar fred per a l’aire condicionat necessari en aquesta època, i s'assoleix així un procés de trigeneració.

D’aquesta manera, els equips treballen al màxim rendiment durant tot l'any i això permet recuperar la inversió en poc més de tres anys, i obtenir uns ingressos extres per a TMB de la venda de tota l’electricitat produïda, que es ven a la xarxa elèctrica en condicions molt favorables, d’acord amb el marc normatiu actual.

Gràfic de producció tèrmica versus la corba de demanda tèrmica de la cotxera d'Horta a l'any 2009
Gràfic de producció tèrmica versus la corba de demanda tèrmica de la cotxera d'Horta a l'any 2009

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Llocs
Servei
Bus
Infraestructura
Seccions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB