Distintiu de flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient / TMB
Distintiu de flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient / TMB

En acció pel medi ambient

El departament de gestió mediambiental està treballant per formalitzar i comunicar les polítiques mediambientals a tots els centres de treball de l'empresa donant a conèixer el Pla de Comunicació de la Política Ambiental i Energètica de TMB.

Redacció - Gestió Mediambiental / 28.01.16 - 16:35h

La protecció i el respecte pel medi és un dels eixos vertebradors de les polítiques estratègiques de TMB, com es desprèn del seu Pla Director de Sostenibilitat Ambiental, PDSA, que aposta per l'ecoeficiència, la lluita contra la contaminació i el canvi climàtic i la promoció de la cultura de la sostenibilitat. Són principis que es traslladen cada dia a les xarxes de transport, que fan possible el desplaçament de centenars de milers de persones, de manera segura i amb baix impacte ambiental. I també s'apliquen a la mateixa activitat empresarial, com a part del compromís de TMB amb la societat i amb el territori.

L'acció de TMB és, doncs, ferma i constant per facilitar la vida dels ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana i alhora preparar un futur millor per a les generacions següents.

I aquesta tasca no es pot fer sense la participació activa de tot el personal de l'empresa. Per involucrar-s'hi és necessari que coneguin quines són les polítiques mediambientals que estan recollides dins del PDSA. 

El departament de Qualitat i Gestió Ambiental està treballant per desenvolupar aquestes polítiques mediambientals, per millorar l'eficiència en la gestió del medi i dels recursos (aigua, aire, energia i residus) i per assegurar la protecció eficaç del medi ambient prevenint els efectes de les nostres activitats i serveis. Reduir la congestió, la pèrdua de temps en els desplaçaments, el nivell d'emissions de CO2, la contaminació acústica o els accidents viaris és un objectiu prioritari per a TMB, que aporta una millor qualitat de vida i més salut a la ciutat. 

La sostenibilitat ambiental a TMB  té un dels seus puntals en la informació i la formació àmplia per a tots els treballadors i treballadores sobre els aspectes mediambientals derivats de la seva activitat, així com a motivar-los perquè el seu comportament a la feina reflecteixi la conscienciació ambiental de tota l'organització.

També requereix posar a disposició del ciutadà que hi estigui interessat la informació sobre els esforços i les actuacions ambientals que es realitzen per millorar la protecció ambiental.

Principals objectius de la comunicació del Pla Director

Amb la comunicació del Pla Director de Sostenibilitat Ambiental es pretén aconseguir:

  • Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible entre els treballadors i ciutadans.
  • Potenciar l'ús del transport públic a través del diàleg amb els diferents grups d’interès i les sinergies amb les administracions i altres operadors.
  • Contribuir a la millora de la reputació de TMB.
  • Impulsar internament la cultura de la sostenibilitat. 

Polítiques mediambientals

Aigua

De cada 10 litres que s'utilitzen quan es renten els busos i metros, se'n reutilitzen 8. En els últims 4 anys s'ha aconseguit disminuir el consum d'aigua un 28%. 

La xarxa de Metro té 7 pous d’aigües freàtiques per regar jardins i carrers de la ciutat. S'aprofita el 23% del total d'aigües freàtiques que hi ha a la xarxa de metro: 78 litres/segon. Aquest volum d'aigua que recupera i aprofita TMB equival a la que consumeixen 63.000 barcelonins cada dia. 

Residus

Així com a les llars se separen 5 tipus de residus, a TMB se'n separen 55. L'any 2010 se'n van generar 7 milions de kg, i l'any 2014 se'n van generar 2,8 milions de kg, fet que representa una reducció del 60% dels residus generats en 4 anys. 

Aire i energia

Si es gestiona de manera sostenible i eficient l'energia, s'incideix positivament en la qualitat de l'aire. TMB és un actor clau en la regulació del consum d'energia i de la qualitat de l'aire a Barcelona i l'àrea metropolitana. 

El consum d'energia de TMB s'ha reduït, del 2010 al 2014, en gairebé 38 milions de kWh, cosa que equival a l'energia que consumeixen 4.000 llars durant tot un any. Com es gestiona de manera eficient l'energia? Amb la incorporació de tecnologies innovadores als equipaments, tant en els vehicles com en les instal•lacions. 

Al metro s'ha millorat la tecnologia de marxa i aturada dels vehicles per aconseguir una major recuperació de l'energia. S'han instal•lat sensors i mesuradors d'energia en gran part dels espais i s'han implementat sistemes d'enllumenat eficient amb tecnologia LED en andanes i estacions. A la flota d'autobusos s'hi han incorporat més de 135 busos amb tecnologia híbrida dièsel / gas natural comprimit i elèctrics i s'han incorporat filtres d'alt rendiment que retenen contaminants en 425 autobusos dièsel.  

En 4 anys, la flota de bus més neta d'Europa ha reduït en un 62% les emissions nocives per a la salut. Si els 2 milions de viatges diaris que es fan en transport públic es fessin en cotxe, a la ciutat de Barcelona hauríem de fer lloc per a 400.000 cotxes més. Si en comptes de viatjar en vehicle privat s'utilitza el metro, s'estalvia un 90% d'emissions de CO2, i si s'utilitza el bus, el 45%. Un bus articulat equival a treure del carrer 40 cotxes; un comboi de metro, 200 cotxes. 

Planificació

La xarxa ortogonal de bus i els sistemes de conducció avançada de metro són opcions de planificació eficient. 

Inversions

TMB ha fet una aposta decidida pels vehicles híbrids i elèctrics, així com per la compra verda i l'ambientalització de totes les compres. 

Manteniment

Si s'espatllés el sistema d'extracció i canalització d'aigües freàtiques, el metro deixaria de funcionar al cap de 8 hores, per inundació. 

El disseny de la coberta de la cotxera d'autobusos d’Horta ha permès una superfície de 21.000 m2 de parcs i jardins. Hi ha hagut una disminució dràstica del consum d'aigua gràcies a la neteja criogènica, amb gel. S'ha fet la instal•lació de plaques fotovoltaiques i tèrmiques.

Sistema de gestió de reconeixement

Més del 80% dels usuaris pensen que TMB fa un esforç per millorar la qualitat del medi ambient. La incorporació de criteris de sostenibilitat en el sistema de gestió ha permès estar actius en projectes internacionals i obtenir certificacions i reconeixements que acrediten la solvència del treball realitzat.

L'empresa aposta pel futur i és per això que té el compromís d'oferir el millor servei de transport tenint cura del medi ambient, per construir una ciutat més sostenible per a tothom i més respectuosa amb l'entorn. I per poder dur-ho a terme segueix una política de qualitat que promou, principalment, una gestió eficient i la satisfacció de les expectatives dels ciutadans.

 

Compartir

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB