Mesures de prevenció de la covid-19 a aplicar als espais de treball

L’1 de setembre està prevista la tornada a l’activitat presencial d’una part de la plantilla que ha estat teletreballant des del mes de març del 2020, i és important recordar les mesures de prevenció a aplicar als espais de treball.

Àngels Rodríguez - Mario Rubio / 30.08.21 - 09:14h

 Totes les oficines i els centres de treball de TMB compleixen les condicions per mantenir les mesures de seguretat necessàries.  

Davant la tornada a l’activitat presencial, cal recordar què és important:

 • Observar i respectar la senyalització amb les mesures preventives per evitar contagis de covid-19.
 • Mantenir les mesures individuals bàsiques de prevenció, com: L’ús de mascareta, la distància de seguretat interpersonal d’1,5 m i la higiene habitual de mans.
 • Utilitzar adequadament el material que s’ha posat a disposició dels empleats: mascaretes (quirúrgiques i FFP2), gel hidroalcohòlic, material per a la neteja individual de les superfícies (tovalloletes desinfectants, detergent, etc.).
 • Sempre que sigui possible, mantenir obertes les finestres i les portes per afavorir la ventilació.
 • Parar atenció a l’ocupació de sales i dependències d’ús comú (menjadors, vestidors, sales de reunions, aules de formació, etc.), de manera que es respecti la distància interpersonal. 
 • Prioritzar les reunions i les accions formatives en format telemàtic.  Quan sigui necessari realitzar reunions o accions formatives presencials, es recomana limitar els grups a un màxim de deu persones. En cap cas no es podrà sobrepassar la capacitat de la sala.
 • Evitar els desplaçaments i les converses que no siguin imprescindibles, fins i tot dintre del mateix centre de treball, edifici, planta, sala, etc.; prioritzar la consulta per línia telefònica o videoconferència.
 • Mantenir la separació marcada per a cada lloc de treball i deixar lliures els espais i posicions indicades.
 • Utilitzar preferentment les escales. Evitar l’ús dels ascensors, que seran utilitzats com a màxim per una persona en cada viatge.

Criteris bàsics d’utilització de la mascareta 

 • L’ús de la mascareta facial és obligatori per a tota persona treballadora en qualsevol espai tancat d’ús públic o compartit amb altres persones, i en qualsevol espai a l’aire lliure quan no es pugui mantenir la distància mínima d’1,5 metres entre persones. 
 • Les úniques excepcions per no dur mascareta són quan les persones estiguin situades al seu espai de treball, soles i fora de zones obertes al públic, i per a desplaçaments o activitats a l’aire lliure quan es pugui garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 m.
 • A les recepcions dels edificis, punts d’atenció al client o empleats i espais compatits d’oficines, serà obligatori l’ús de la mascareta independentment de l’existència de mampares de separació.
 • De manera genèrica es pot fer servir la mascareta quirúrgica. 
 • La mascareta de protecció (FFP2) és obligatòria per a reunions i accions formatives, activitats amb interacció amb clients, desplaçaments en vehicles d’empresa (furgonetes, turismes, VAF, etc.), activitats entre dues o més persones que no permetin mantenir la distància de seguretat i la prestació de primers auxilis.

Totes aquestes mesures i d’altres referències les podeu trobar al vigent Pla de salut i seguretat covid-19, versió 6, de 8 de juliol de 2021, elaborat per TMB i que està disponible a l’enllaç:

https://intranet.tmb.cat/rrhh/ComunicacioInterna_2020/Pla%20de%20salut%20i%20seguretat%20COVID-19%20per%20etapa%20de%20represa_rev_06%20JUL-21.pdf  

També podeu trobar informació específica per a diferents col·lectius de TMB i documentació addicional sobre prevenció de contagis a l’enllaç següent: 

https://intranet.tmb.cat/rrhh/ComunicacioInterna_2020/Coronavirus_instruccions_internes.asp

 

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB