Imatge que es pot veure al tríptic sobre el bon ús dels títols de transport
Imatge que es pot veure al tríptic sobre el bon ús dels títols de transport

Com funciona... la tria i l’ús correcte dels títols de transport

Els bitllets i els abonaments són els documents de viatge que donen dret a fer servir el transport públic i ajuden a sostenir-lo. N'hi ha de diferents tipus, alguns amb condicions especials que convé conèixer i respectar.

Marta Franco / 13.12.13 - 10:28h

En aquest article resumim en 10 els punts clau que cal saber sobre el bon ús dels títols de transport i algunes de les conseqüències que pot tenir no seguir-los, basant-nos en les normes i condicions que regulen l’ús del transport metropolità.

1. Què és el primer que s'ha de fer abans de validar el títol? Cal assegurar-se que el títol de transport és l'adequat per a la persona que farà el trajecte i que és vàlid per a les zones del desplaçament que vol realitzar. Depenent del nombre de viatges que es facin cada mes i del nombre de zones tarifàries que es necessitin, convindrà un títol o un altre. Si es fan menys de 42 viatges al mes, la solució més econòmica és la T-10. Si se'n fan de 42 a 62, surt més a compte la T-50/30. A partir de 63 viatges, la millor opció és la T-Mes. Si es fa un ús constant del transport públic durant tres mesos, la T-Trimestre surt a compte a partir de 56 viatges al mes. La T-70/30 té el mateix preu per viatge que la T-50/30 i permet ser utilitzada per una o més persones simultàniament; surt a compte a partir de 58 viatges al mes. Es poden consultar les característiques de tots els abonaments a la pàgina Bitllets i tarifes del web de TMB.

2. Quan s'ha de validar el títol? Sempre s'ha de validar el bitllet o títol abans de començar el viatge i en tots els transbordaments que es facin. S'ha de conservar el títol en bon estat fins al final del trajecte. No es pot llençar abans de sortir de les instal·lacions, ja que el títol s'ha de mostrar i posar a disposició dels empleats que el demanin.

3. Fins a quina edat poden viatjar gratuïtament els infants? Els menors de quatre anys estan exempts de disposar de títol de transport.

4. Com s'han de fer servir els títols compartits? Poden fer servir un mateix títol multipersonal diverses persones, però sempre que estigui correctament validat per al nombre de persones que fan el desplaçament, que viatgin juntes i que facin juntes el trajecte des de l'inici fins a la sortida de les instal·lacions. En el cas del bus, poden separar-se, però la persona que porta el títol ha de ser l'última a baixar del vehicle.

5. Quin és el temps màxim de permanència a l'interior de les instal·lacions del metro amb una única validació? 120 minuts.

6. El bitllet senzill inclou el dret a fer transbordament? El bitllet senzill no és un títol integrat, per tant, permet fer un sol viatge a l'operador de transport en què s'ha fet la compra.

7. Quins tràmits s'han de fer per obtenir la targeta T-12 per a un fill? Es pot sol·licitar la T-12 en línia o descarregar l'imprès que s'haurà d'emplenar i lliurar en algun dels punts que s'hi indiquen. La T-12, que té un cost d'emissió i gestió, arribarà al domicili del sol·licitant en un termini de 30 dies des del moment en què s'hagin fet les comprovacions pertinents. Per a les sol·licituds tramitades durant els mesos de juliol i agost, el termini de lliurament de la targeta és superior a l'habitual.

8. Com s'han de fer servir la T-Mes, T-Trimestre, la T-Jove i la T-4? La T-Mes, la T-Trimestre i la T-Jove són vàlides si estan validades correctament i si s'utilitzen abans de la data de caducitat. Als títols hi ha d'aparèixer imprès el número de NIF, NIE o passaport del titular. La persona que utilitza el títol ha de viatjar amb el document (original o fotocòpia compulsada) que acredita que n'és l’usuari autoritzat. En cas que es tracti d'un títol bonificat ha d'anar acompanyat, a més, del carnet de família nombrosa o monoparental. La T-4 és vàlida si, validada correctament, va acompanyada del DNI (original o fotocòpia compulsada) i un d'aquests documents: la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda, el carnet rosa metropolità de tarifa reduïda, el carnet rosa metropolità o el carnet de pensionista de FGC.

9. Com s'ha de fer servir la Targeta Rosa i què s'ha de fer en cas de pèrdua? La Targeta Rosa és vàlida si, un cop validada correctament, va acompanyada del DNI o passaport (original o fotocòpia compulsada). Si es perd al metro o al bus de TMB, l'usuari es pot informar de si s'ha trobat, a través del telèfon 902 075 027 o del formulari de consultes de troballes del web de TMB.

10. Què pot passar si no es fa un bon ús del títol de transport? No complir la normativa vigent pot donar peu a sancions. Si en inspeccionar els títols de viatge la persona intervinguda no posa a disposició cap títol de transport vàlid, és a dir, no presenta cap targeta, o bé la targeta no ha estat cancel·lada correctament, o porta un títol de viatge no vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona que el porta, haurà de pagar una percepció mínima de 100 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en un termini de 30 dies a comptar des del següent a la intervenció del personal de l'empresa operadora. Si la percepció mínima s'abona a l'acte, l'import es redueix d'un 50% i, per tant, és de 50 euros. Exhaurit el termini, si no s'ha fet efectiu el pagament de la percepció mínima ni s'han estimat les al·legacions que s'hagin pogut presentar, TMB formula denúncia davant l'autoritat administrativa competent, cosa que pot donar lloc a una sanció administrativa d'entre 150 i 600 euros.

En la lluita contra el frau s'ha detectat que algunes persones asseguren que han fet servir incorrectament el títol de transport perquè desconeixen la normativa d'ús que el regula. És per això que TMB ha editat un tríptic en què s'informa sobre com fer servir correctament determinats títols de transport que es pot trobar als Punts TMB, a totes les estacions de metro i en diverses línies de bus. També es poden consultar les preguntes freqüents del web de TMB sobre els títols de transport.

Compartir

Informació relacionada

Seccions
Institucions
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB