Dimecres, 14 d'abril de 2021

El consell d’administració aprova el Codi ètic i de conducta de TMB

 

El consell d’administració aprova el Codi ètic i de conducta de TMB

El Codi ètic i de conducta de TMB és un instrument imprescindible per obtenir la màxima qualitat en l'activitat i en el servei que prestem a la ciutadania.

Redacció / 20.05.20 - 08:05h

El codi determina els principis generals i criteris de comportament als quals s'han de sotmetre totes les persones físiques i jurídiques vinculades amb TMB, ja sigui per un vincle laboral o per una relació de col·laboració, tal i com s’estableix a la legislació vigent: Llei 19/2014, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix al seu preàmbul que els principis del bon govern deuen estar desenvolupats mitjançant codis ètics i de conducta, Llei de l’estatut de l’empleat públic que recull al llarg dels seus articles els principis ètics i de conducta a seguir (art 52,53, 54..), i la reforma del Codi Penal de l’any 2015, que estableix el codi de conducta com un instrument per a complir amb les exigències al seu article 31 bis. 

L'objectiu d'aquest codi és prevenir el risc de comportaments no ètics i alinear la gestió de TMB amb les normes de conducta íntegres i transparents, sota els principis d'actuar d'acord amb les lleis i normatives; arrelar la cultura de la integritat i de la diversitat humana; demostrar equitat i honradesa i respectar els altres.

El codi està inspirat en el valors de TMB: igualtat, integritat, honestedat i respecte; vocació i compromís de servei públic; servei excel·lent amb gestió eficient;  respecte a la protecció del medi ambient i la responsabilitat social; transparència en les accions i relacions, així com en el compromís amb els treballadors, la ciutadania, els clients i la societat; reconeixement, equitat i creixement personal i professional; valors de lideratge, i treball en equip i ambició innovadora.

S'ha creat una Comissió d'Ètica de TMB per resoldre les denúncies d'incompliment rebudes i està formada per tres membres de la direcció representants dels òrgans de gestió de l’empresa. 

L'Àrea de Bon Govern, que és l'encarregada de la salvaguarda del Codi ètic i de conducta de TMB sota la supervisió de la Comissió Ètica de TMB, ha habilitat a la intranet de TMB un accés directe a una plataforma externa en la qual els empleats/des poden comunicar les possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides en aquest Codi amb garantia de confidencialitat. 

Compartir:

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB