Divendres, 26 de febrer de 2021

TMB inicia el seu Pla de desplaçaments d’empresa

 

Pla de desplaçaments d'empresa / TMB

TMB inicia el seu Pla de desplaçaments d’empresa

L'enquesta també és disponible a GenTMBapp! L'aposta de la companyia per afavorir una mobilitat sostenible, també del seu personal, implica que en els propers dies s'iniciaran els treballs per a l'elaboració del Pla de desplaçaments d'empresa, PDE, dels centres de treball.

Albert Piqué / 07.06.19 - 11:40h

L'objectiu d'aquest pla és optimitzar la mobilitat dels treballadors, treballadores i visitants promovent l'ús del transport públic i racionalitzant l'ús del vehicle privat o d'altres modes de transport poc sostenibles. 

Es tracta de donar compliment a la normativa vigent (decret 152/2007 de la Generalitat de Catalunya) que estableix l'obligatorietat d'elaborar Plans de desplaçament d'empresa per a aquells centres de treball d'administracions públiques i d'empreses públiques amb més de 200 treballadors/res propis o externs, i del Pla director de mobilitat de Barcelona (PdM) que estableix com un dels seus eixos d'actuació poder garantir l'accés sostenible als centres de treball. Els PDE, un cop elaborats, hauran de ser aprovats per l'Autoritat Territorial de Mobilitat. 

Els treballs s'iniciaran amb la realització d'una enquesta d'hàbits de mobilitat associats a la feina, que es farà arribar a través de diversos canals a totes les persones que treballen a TMB. El període per respondre-la serà de quatre setmanes i les dades que se n'obtinguin seran tractades de forma agregada, garantint així la confidencialitat de les respostes personals.  

Tot i que inicialment es començarà pels centres de treball de més de 200 persones, l'enquesta es dirigirà a tots els treballadors i treballadores de TMB, ja que posteriorment s'elaboraran els PDE de la resta de centres de treball. 

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB