Dissabte, 6 de març de 2021

Els tallers de Metro renoven l'enllumenat

 

Els tallers de Metro renoven l'enllumenat

Finalitzada la segona fase del projecte de renovació de l'enllumenat dels tallers de la xarxa convencional de Metro.

Servei de Projectes, Energia i Instal·lacions / 14.12.20 - 08:05h

Es completa la renovació de l'enllumenat dels tallers de la xarxa convencional de Metro, de les línies 1, 2, 3, 4 i 5. Aquest estava format per 2.923 lluminàries fluorescents i 1.941 projectors de vapor de mercuri, de tecnologia antiga i ineficient, que s'han substituït per il·luminació amb tecnologia led d'alta eficiència, a la qual s'ha incorporat un sistema de regulació i control dinàmic per ajustar mitjançant bus DALI els fluxos lumínics a les necessitats de cada zona i moment del dia, per optimitzar l'estalvi i allargar la seva vida útil. 

El projecte, redactat i liderat internament per Metro, s'ha executat en dues fases (dues grans obres) durant els darrers 2 anys i ha comptat amb finançament parcial del programa d'ajudes a '’eficiència energètica en el sector ferroviari" de l'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), cofinançat amb el FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el marc del programa de creixement operatiu sostenible 2014-2020.

La quantia de l'ajuda atorgada ha estat:

  • Renovació de l'enllumenat del taller H. Bellvitge, expedient 45 (IOAAAA). Import elegible acceptat (sense IVA): 132.911,05 €. Import de l'ajuda acceptada sota la modalitat d'entrega dinerària sense contraprestació: 26.582 €.
  • Renovació de l'enllumenat del taller Triangle Ferroviari, Expedient 46 (NOAAAA). Import elegible acceptat (sense IVA): 346.016,12 €. Import de l'ajuda acceptada sota la modalitat d'entrega dinerària sense contraprestació: 69.203 €.

Amb l'actuació realitzada s'han assolit els següents objectius:

  • Millora de l'eficiència energètica, per avançar cap a la sostenibilitat de la instal·lació, amb estalvis d'energia d'un 65%, reducció anual del consum en 2.845.712 kWh i en 996 tones de CO2 del sistema de producció d'energia elèctrica espanyol, que és l'equivalent al consum mitjà anual de 813 llars. 
  • Augment dels nivells d'il·luminació, que permeten millorar significativament les condicions de treball en els tallers i cotxeres.
  • Millora de la qualitat lumínica amb lluminàries de millors prestacions visuals i exemptes de risc fotobiològic, segons classificació UNE-EN 62471.
  • Contribució en la millora del confort tèrmic dels treballadors, la millor eficiència de la tecnologia led, ha permès reduir la radiació tèrmica en forma de calor i les necessitats tèrmiques de climatització.
  • Eliminació de residus perillosos com el mercuri, que incorporaven les làmpades substituïdes.
  • Estalvi de la despesa en energia de més de 250.000 € anuals. 
  • Estalvi de la despesa de manteniment i operació en més 40.000 € anuals. Les lluminàries substituïdes es trobaven en avançat estat de degradació. A causa del seu envelliment requerien nombroses intervencions de manteniment i patien d'obsolescència tècnica, fet que obligava a fer costoses adaptacions perquè no es trobaven recanvis. Les noves lluminàries led compten amb una major vida útil i menor depreciació lumínica per efecte de la brutícia, cosa que permet reduir el nombre d'intervencions.
  • Retorn avantatjós de la inversió. La segona fase compta amb un ROI del 23,20% i recuperació de la inversió en 4,31 anys sense ajuda IDAE, amb un ROI del 29,00% i 3,45 anys de recuperació de la inversió quan es compta amb l'ajuda IDAE. La vida útil estimada de les lluminàries instal·lades, donada pels fabricants a partir d'assajos i proves de laboratori, és de 80.000 hores, aproximadament 9 anys.
 
IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Programa d'ajudes a '’eficiència energètica en el sector ferroviari" de l'IDAE
FEDER, Fons Europeu de Desenvolupament Regional
Programa cofinançat amb el FEDER, en el marc del programa de creixement operatiu sostenible 2014-2020

Compartir:

Informació relacionada

Institucions
TMB
Servei
Seccions
Infraestructura
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB