Divendres, 18 de setembre de 2020

Projecte Creta de la Seguretat Social

 

Logo Creta / TMB

Projecte Creta de la Seguretat Social

Les empreses han d'incorporar-se  al nou sistema de liquidació directa de quotes de la Seguretat Social, denominat Cret@ (control de recaptació per treballador). Per a Metro, TB i PSM comportarà la modificació dels actuals processos de nòmina i una reducció dels terminis, tant d'abonament d'alguns plusos com del tractament de les absències.

Redacció / 27.03.15 - 08:51h

La  llei 34/2014, de 26 de desembre, va establir el sistema de liquidació directa de quotes de la seguretat social de manera que és la Tresoreria General de la Seguretat Social qui determina la cotització corresponent a cada treballador.

L'adaptació al sistema farà que es modifiqui el tractament dels plusos d'activitat, les incapacitats temporals i la resta d'absències, que s'hauran d'abonar en la nòmina del mateix mes en què s'hagin generat.  Això ha fet que des de primers d'any s’estigui treballant de manera transversal  en diferents àmbits de la companyia per revisar i adaptar els procediments associats al pagament de la nòmina, així com en la comunicació d'activitats retribuïbles i de baixes, altes i confirmacions d'incapacitat temporal, que veuran reduïts els seus terminis.

La TGSS anirà incorporant progressivament totes les empreses al nou sistema, en funció de les possibilitats de gestió i mitjans tècnics disponibles. En el cas de TMB, la posada en marxa s’efectuarà quan la TGSS ho requereixi, i prèviament es farà la comunicació oportuna a tots els treballadors.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB