Dilluns, 21 de setembre de 2020

Nou Pla d’Igualtat a Transports de Barcelona

 

Imatge igualtat / Arxiu TMB

Nou Pla d’Igualtat a Transports de Barcelona

A primers d’aquest mes, després d’un període de negociació amb els representants dels treballadors, la majoria del comitè d’empresa i els representants de la direcció van signar el Pla d’Igualtat de TB 2014-2018.

Albert Piqué / 21.03.14 - 08:16h

Aquest document actualitza i substitueix el Pla d’Igualtat en vigor des de l’any 2007, i suposa un pas endavant en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a TB, una empresa en què per la seva història i reminiscències culturals, la dona ha estat poc representada. Conscients d’això, d’uns anys ençà s’han dut a terme diverses accions que han permès que a finals del 2012 (data en què es va fer la diagnosi per elaborar el pla) un 7% de la plantilla fossin dones, 5 punts per sobre de les dades de l’any 2007.

El document analitza eixos com l’accés a l’ocupació, la classificació professional, la promoció, la formació, les baixes d’empresa i excedències, la política retributiva, l’ordenació del temps i condicions de treball, la conciliació de la vida familiar i laboral, la prevenció de l’assetjament sexual i la utilització no sexista del llenguatge.

D’aquesta anàlisi se’n desprèn que, tot i que es detecten mancances en el camí cap a la igualtat plena entre dones i homes a TB, aquestes no afecten els eixos fonamentals de la llei (retribució, promoció, formació, tractament de l’assetjament), perquè en tots aquests àmbits TB té unes polítiques que garanteixen explícitament la igualtat en el tracte entre dones i homes.

A més, ha quedat palès que TB no s’ha limitat només a complir els requisits establerts per llei, sinó que, en molts casos, ha posat a disposició de les persones que treballen a l’empresa beneficis i prestacions que superen els mínims exigits per la llei.

El document conclou amb un seguit d’objectius i propostes d’actuació per al període de vigència del pla que faran que Transports Metropolitans de Barcelona continuï sent un exemple d’empresa socialment responsable.

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Servei
Bus
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB