Mou-te pel teu benestar!

Sota aquesta denominació s’emmarquen les activitats socials i esportives que TMB ofereix al seu personal i que tenen per objectiu potenciar el benestar físic, mental i l’orgull de pertinença a l’empresa.

Redacció / 25.01.23 - 11:00h

El nou concepte ve lligat al concepte de TMB empresa saludable i té com a principis bàsics garantir el benestar físic i mental de la plantilla; fer créixer la companyonia i els valors no competitius; potenciar l'orgull de pertinença a l'organització i dur a terme activitats sense cap ànim de lucre.

Mou-te pel teu benestar!, es regeix per una nova normativa, que regula l’obtenció dels ajuts i que té com a finalitat contribuir econòmicament en aquelles activitats que es duen a terme per iniciativa de les mateixes persones treballadores de l’empresa.

No s’exigeix cap organització col·lectiva determinada. Les persones que conformen el grup poden estar formalment constituïdes en una associació, federació, club o similar; o bé simplement reconèixer-se com a organització, grup o col·lectiu, sense resultar-ne necessari la seva constitució legal o formal. Únicament serà necessari que estigui constituïda, com a mínim, per 5 empleats/empleades de TMB.

Amb el nou marc normatiu es requerirà la presentació de documentació acreditativa que haurà de ser omplerta seguint models oficials i degudament formalitzada per la persona sol·licitant. En cas de no ser presentada en forma, la referida documentació i la respectiva sol·licitud podrà no ser validada.

Les noves organitzacions, grups o col·lectius que plantegin noves activitats i que s’ajustin a la normativa establerta seran donades d’alta al gener de cada any. La sol·licitud que arribi durant l’any en curs, haurà d’esperar al gener de l’any vinent per donar-se d’alta i podran optar a percepcions econòmiques. Només s’haurà d’emplenar el formulari de nova activitat, i el responsable de l’activitat haurà d’enviar-lo degudament signat a Roman Losada rolosada@tmb.cat, telèfon: 87415 i esperar que sigui confirmada/validada la seva petició. Una vegada validada haurà d’emplenar el formulari d’ajuts activitats i la declaració jurada signada de cada participant, tot canalitzat sempre per un únic interlocutor: el responsable de l’activitat.

Cada any, les activitats que ja es van desenvolupant hauran d’omplir igualment el formulari per la sol·licitud d’ajut i la declaració jurada dels participants tot degudament emplenat i signat i tot canalitzat sempre per un únic interlocutor: el responsable de l’activitat. I enviar-lo a Roman Losada rolosada@tmb.cat, telèfon: 87415.

Les activitats que estan en curs són: coral, pàdel, ciclisme, fotografia, atletisme i tai-txi. S’han distribuït els corresponents cartells publicitaris en tots els centres de treball, anunciant la seva activitat i indicant els contactes per aquells que vulguin inscriure’s.

Cartells:

 

Compartir

Informació relacionada

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB