Dijous, 16 de setembre de 2021

29.144 hores invertides en formació l’any 2012

 

Formador impartint classe / Arxiu TMB

29.144 hores invertides en formació l’any 2012

Cada any es posen a disposició dels treballadors accions formatives adreçades al reciclatge i nova capacitació tècnica i de desenvolupament de les persones.

Redacció - Departament de Formació / 26.02.13 - 09:34h

Aquesta activitat és possible gràcies a l’aposta de l’empresa per la millora contínua dels seus professionals, que es vehicula en part per la gestió de la bonificació de la formació, organitzada des de la Unitat de Formació.

Seguint aquesta línia, l’any 2012 l’activitat formativa al servei del desenvolupament personal i professional dels treballadors ha estat destacable. Es van impartir 2.585 sessions formatives i 6.975 empleats van passar per aquestes sessions. Quant a inversió de temps, shi van dedicar 29.144 hores. Totes aquestes sessions formatives van tenir un alt grau de satisfacció per part dels assistents.

Cal destacar el paper rellevant dels formadors interns, que han contribuït a la consecució d’aquestes xifres i han fet realitat la transmissió de coneixements amb qualitat.

Bus, activitat formativa més destacable

El més destacable de l’activitat formativa durant el 2012 quant a formació tècnica a Bus ha estat:

 • Formació en conducció de vehicles híbrids als conductors/es del CON d’Horta i conductors/es del CON de Zona Franca per a la inclusió, a finals d’any, d’un bus híbrid amb GNC, i els/les que restaven del CON de Triangle. Això ha suposat la realització de la formació a 113 grups, amb un total de 889 conductors/es formats/ades, en grups amb una mitjana de 8 participants.
 • Formació en conducció de vehicles a gas GNC, principalment als conductors/es del CON de Ponent, que ha suposat la realització de la formació a 353 conductors/es.
 • Formació en qualitat ISO-UNE al CON de Zona Franca i als que també restaven del CON de Triangle, que ha suposat la realització de la formació a 60 grups amb un total de 889 empleats/ades formats/ades, en grups amb una mitjana de 15 participants.
 • Formació en diferents nivells de tècnic mantenidor de vehicles híbrids a personal del CON del Triangle, Zona Franca i Horta, que ha suposat la realització de la formació a 22 grups amb un total de 170 empleats/ades formats/ades, i una mitjana de 8 participants per grup.
 • 35 cursos de formació contínua CAP, entre gener i desembre, amb un total de 668 conductors formats i un mitjana de 19 participants per grup.
 • Cursos de formació de la nova xarxa de Bus, a CGOLs, CEs i conductors/es dels CON d’Horta i Zona Franca, que han suposat la realització de la formació a 47 grups amb un total de 588 empleats/ades formats/ades i una mitjana de 12,5 participants per grup aproximadament.

Quant a formació transversal a Bus, durant el 2012 cal destacar:

 • Accions formatives dins del programa en habilitats per a tota l’estructura de comandament  "Potenciem el lideratge, som-hi!".
 • Dins del programa de desenvolupament de competències, accions formatives de gestió del propi temps, comunicació, delegació eficaç, gestió de reunions, autocontrol, negociació i gestió de conflictes.
 • Accions formatives del procés d’apreciació de l’actuació, “Apreciació de l’actuació per a nous avaluadors”, “Apreciació de l’actuació per a nous avaluats” i “Apreciació de l’actuació, nova eina SAP”, de les quals n'hi ha hagut diverses edicions.

Metro, activitat formativa més destacable

Els grans projectes de formació del 2012 han estat:

 • S’ha continuat i finalitzat el reciclatge de tota la plantilla de TOLAs, tal com estava previst al Pla de formació anual.
 • S’ha continuat amb el desplegament de la formació específica de normativa legal a l’operació.
 • S’ha continuat amb el desplegament de la formació específica de prevenció de riscos laborals. A Explotació, amb la categoria més nombrosa (AAC/MOT) s’ha iniciat de nou el cicle de 4 anys, i s’han incorporat també els jubilats parcials a les sessions formatives els mesos en què en disposem. I a manteniment s’ha fet tota la formació prevista en matèria de prevenció de riscos laborals, així com formació tècnica necessària per desenvolupar les funcions que tenen assignades.

Quant a formació transversal a Metro, durant el 2012 cal destacar:

 • La formació per la qual ha passat tot el personal del CCM, formació per millorar les habilitats de supervisors i personal adscrit que atén les incidències al tauler, orientada especialment a la presa de decisions en situacions crítiques, d’estrès i/o emergència.
 • S’han revisat els requeriments i competències necessaris per mantenir l’homologació a les empreses externes de formació, especialment pel que fa a aspectes relacionats amb la seguretat ferroviària, per actuar com a personal docent adequadament capacitat a aquest efecte.

Tant per a Autobusos com per a Metro s’han realitzat accions formatives adreçades a cobrir les necessitats formatives de tipus transversal relacionades amb la prevenció de riscos, seguretat i salut; responsabilitat social corporativa; qualitat, medi ambient i millora contínua; idiomes; ofimàtica; sistemes d’informació; inscripcions unipersonals a cursos impartits per entitats externes a TMB; formació per al desenvolupament personal i professional fora de jornada (anglès i ofimàtica) i millora de les habilitats personals i interpersonals i competències pròpies del perfil professional.

Cal destacar que a principis del 2012 es va impartir formació sobre disseny de cursos en modalitat "e-learning", amb l’objectiu de capacitar formadors interns habituals de TMB en programes com el Maker i lAnimgalery com a eines d’edició de cursos.

Aquesta formació ha permès l’edició de cursos interns en modalitat "e-learning". Alguns ja s’han començat a executar durant el 2012, mitjançant una plataforma de formació com és el cas del curs del Safety-Pass de Prevenció de Riscos Laborals ─formació adreçada a tota lestructura de comandament de TMB a partir de la qual es dóna a conèixer la directiva per a la gestió de la prevenció de riscos laborals a TMB. Aquesta formació tindrà continuïtat durant el 2013, fins a cobrir tota l’estructura de comandament al 100%.

I finalment, hi ha tot un ventall de formació tècnica adreçada al personal d’àrees funcionals, que donen suport al negoci. Els integrants de les àrees funcionals necessiten formacions específiques relacionades amb la seva activitat per tal d’adaptar els seus coneixements a l’evolució de l’entorn, especialment en un any en què les externalitzacions han disminuït i l’actualització tècnica ha estat molt important.

Finalment, cal ressaltar les millores en la gestió de la formació que s’han introduït. Aquestes millores han estat la consolidació del sistema de qualitat, el seguiment acurat d’indicadors i objectius,  el llançament de la formació “e-learning”, la definició de la nova intranet de formació  i l’inici de la implantació de les 5S ─organització, ordre, neteja, control visual i disciplina─ a les oficines de formació amb la implicació de tot l’equip de la Unitat de Formació.

El departament de formació a TMB realitza una activitat no només orientada a les necessitats del negoci, sinó que també té una forta vocació de servei al desenvolupament personal i professional de les persones.

Resum de les dades quantitatives més rellevants

Formació servei RRHH a Bus:
Nombre de sessions de formació  537
Nombre dhores de formació   4.952
Nombre dempleats formats   2.828
Índex de satisfacció de processos de formació (*) 3,39

Formació servei RRHH a Metro:

Nombre de sessions de formació  1.764
Nombre dhores de formació    15.415
Nombre dempleats formats   3.064
Índex de satisfacció de processos de formació (*) 3,29

Formació corporativa (transversal i AAFF):

Nombre  de sessions de  formació  284
Nombre dhores de formació    8.777
Nombre dempleats formats   1.083
Índex de satisfacció de processos de formació (*) 3,32

(*) valoració sobre 4

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB